หนังสือสมาคมฯ  หน้าที่ 1

UPDATE ON PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASES 2019
บรรณาธิการ วีระชัย  วัฒนวีรเดช กุลกัญญา  โชคไพบูลย์กิจ 
UPDATE ON PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASES 2018
บรรณาธิการ วีระชัย  วัฒนวีรเดช กุลกัญญา  โชคไพบูลย์กิจ 
UPDATE ON PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASES 2017
บรรณาธิการ วีระชัย  วัฒนวีรเดช กุลกัญญา  โชคไพบูลย์กิจ 
คู่มือวัคซีน 2016-2017 และปัญหาที่พบบ่อย
บรรณาธิการ: วีระชัย วัฒนวีรเดช อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์ กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ จัดพิมพ์โดย: ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ราคา 320 บาท ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย โทร. 02-7166534
วัคซีน
บรรณาธิการ โอฬาร  พรหมาลิขิต อัจฉรา  ตั้งสถาพรพงษ์ อุษา  ทิสยากร 
UPDATE ON PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASES 2016
บรรณาธิการ วีระชัย  วัฒนวีรเดช กุลกัญญา  โชคไพบูลย์กิจ 
UPDATE ON PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASES 2015
บรรณาธิการ ทวี  โชติพิทยสุนนท์ วีระชัย  วัฒนวีรเดช ปิยรัชต์  สันตะรัตติวงศ์ 
UPDATE ON PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASES 2014
บรรณาธิการ ทวี  โชติพิทยสุนนท์ พิรังกูร  เกิดพาณิช วีระชัย  วัฒนวีรเดช
UPDATE ON PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASES 2013
บรรณาธิการ ทวี  โชติพิทยสุนนท์ พิรังกูร  เกิดพาณิช วีระชัย  วัฒนวีรเดช
UPDATE ON PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASES 2012
บรรณาธิการ ทวี  โชติพิทยสุนนท์ พิรังกูร  เกิดพาณิช วีระชัย  วัฒนวีรเดช

[1][2][3]
[กลับไป]