ประวัติความเป็นมา


สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย

          ในการประชุม 7th ASEAN Pediatric Federation Conference ที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยระหว่างวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2537 โดยมีคำขวัญของการประชุมคือ Future Trend of Pediatric Infectious Diseases in ASEAN Countries ทำให้มีกุมารแพทย์จากนานาประเทศที่สนใจทางด้านโรคติดเชื้อมาประชุมเป็นจำนวนมาก ได้มีการปรึกษาหารือและร่วมกันก่อตั้งสมาคม โดยใช้ชื่อว่า สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งเอเชีย (Asian Society for Pediatric Infectious Disease, ASPID) และเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 4 เดือน ธันวาคม 2537

          ต่อมาในระหว่างการประชุม 4th Western Pacific Congress of Chemotherapy and Infectious Diseases ที่เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ศ.นพ. สมศักดิ์ โล่ห์เลขา จากประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมคนแรก มี Dr.Lulu C Bravo จากฟิลิปปินส์ เป็นเลขานุการ มีสำนักงานของสมาคมอยู่ที่กรุงมะนิลา การประชุมร่างระเบียบการของสมาคมเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2538 ในขณะเดียวกันทางประเทศไทยได้จัดตั้งสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย (Pediatric Infectious Disease Society of Thailand, PIDST) ขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2538 เพื่อให้สอดคล้องกับการก่อตั้งสมาคมของเอเชียโดยมีผู้ร่วมก่อตั้งสมาคม ครั้งแรกรวม 7 ท่าน ดังต่อไปนี้ 


1. ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ประธานชมรมฯ 
2. ศ.พญ.ศรีลักขณ์ สิมะเสถียร รองประธาน 
3. รศ.นพ.เสน่ห์ เจียสกุล ปฏิคม 
4. รศ.นพ.พรเทพ จันทวานิช เหรัญญิก 
5. รศ.พญ.ฤดีวิไล สามโกเศศ เลขานุการ 
6. รศ.(พิเศษ)นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ กรรมการ 
7. ศ.พญ.อุษา ทิสยากร กรรมการ