วิสัยทัศน์ (Vision)


ผู้นำทางด้านโรคติดเชื้อในเด็กในระดับสากล

International leader in Pediatric Infectious Diseases

art_6.jpg