คู่มือวัคซีน 2016-2017 และปัญหาที่พบบ่อย


บรรณาธิการ: วีระชัย วัฒนวีรเดช

อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์

กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ

จัดพิมพ์โดย: ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย

ราคา 320 บาท

ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย โทร. 02-7166534