คณะกรรมการ วาระ 2564-2567


รายชื่อคณะกรรมการสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย วาระ 2564-2567

S__33423375.jpg

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง

ศ. อุษา  ทิสยากร ที่ปรึกษา

รศ.พรเทพ จนทวานิช ที่ปรึกษา

พล.ต.หญิง รศ.ฤดีวิไล สามโกเศศ ที่ปรึกษา
1 ศ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ นายกสมาคมฯ
2 รศ. อัจฉรา  ตั้งสถาพรพงษ์ อุปนายกและประธานอนุกรรมการฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
3 ศ. (เกียรติคุณ) สมศักดิ์  โล่ห์เลขา กรรมการ
4 พ.อ.ศ. วีระชัย  วัฒนวีรเดช กรรมการ
5 ผศ.(พิเศษ) ปิยรัชต์ สันตะรัตติวงศ์ กรรมการ
6 ศ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ กรรมการและวิเทศสัมพันธ์ต่างประเทศ
7 รศ.โอฬาร พรหมาลิขิต กรรมการและรองประธานอนุกรรมการฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
8 รศ.(พิเศษ) ทวี โชติพิทยสุนนท์ กรรมการและปฏิคม
9 พญ.จุไร วงศ์สวัสดิ์ กรรมการและนายทะเบียน
10 รศ. ชิษณุ พันธุ์เจริญ   กรรมการและประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
11 รศ.วารุณี พรรณพาณิช วานเดอพิทท์ กรรมการและรองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
12 รศ.วนัทปรียา พงษ์สามารถ กรรมการและประธานอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ
13 ผศ. ชนเมธ  เตชะแสนศิริ กรรมการและประธานอนุกรรมการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
14 นพ. พรเทพ  สวนดอก กรรมการและประธานอนุกรรมการฝ่ายเว็บไซต์และจุลสาร
15 ผศ. ทัศนีย์  สุขปราณี กรรมการและเหรัญญิก
16 ผศ. วีรวรรณ  หัตถสิงห์ กรรมการและเลขาธิการ
17 พ.อ.ผศ. เดชวิจิตร์ สุวรรณภักดี กรรมการและรองเลขาธิการ