คณะกรรมการชุดที่ 1 2545-2549


รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ชุดที่ 1 ระหว่าง พ.ศ. 45-49

ลำดับ

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1
ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา
นายกสมาคม
2
ศ.พ.อ.หญิงศรีลักขณ์ สิมะเสถียร
อุปนายก (1)
3
ศ.พญ.อุษา ทิสยากร
อุปนายก (2)
4
รศ.(พิเศษ)นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท ์
กรรมการและประธานวิชาการ
5
รศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
กรรมการและรองประธานวิชาการ
6
รศ.พ.อ.หญิงฤดีวิไล สามโกศศ
กรรมการและเลขานุการ
7
รศ.นพ.พรเทพ จันทวานิช
กรรมการและเหรัญญิก
8
พ.อ.นพ.อังกูร เกิดพาณิช
กรรมการและปฎิคม
9
ผศ.พญ.ทัศนีย์ สุขปราณี
กรรมการและนายทะเบียน
10
พ.ท.นพ.วีระชัย วัฒนวีรเดช
กรรมการและประชาสัมพันธ์
11
ศ.นพ.เสน่ห์ เจียสกุล
กรรมการ
12
ศ.พญ.ศศิธร ลิขิตนุกุล
กรรมการ
13
รศ.นท.นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ
กรรมการ
14
พญ.ปิยาภรณ์ บวรกีรติขจร
กรรมการ
15
รศ.พญ.กฤษณา เพ็งสา
กรรมการ