คณะกรรมการ วาระ 2552-2555


รายชื่อคณะกรรมการสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย วาระ 2552-2555

GetAttachment_new.jpg

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 ศ. (เกียรติคุณ) ศรีลักขณ์   สิมะเสถียร         ที่ปรึกษา
2 ร.ศ. นิรันดร์  วรรณประภา ที่ปรึกษา
3 ศ. อุษา  ทิสยากร            นายกสมาคมฯ
4 รศ. พรเทพ  จันทวานิช อุปนายก
5 ศ. กฤษณา   เพ็งสา เลขานุการ
6 รศ.พ.อ. พิรังกูร เกิดพาณิช  รองเลขาธิการและนายทะเบียน
7 ผศ. ทัศนีย์   สุขปราณี เหรัญญิก
8 รศ. (พิเศษ) ทวี   โชติพิทยสุนนท์ ประธานวิชาการ
9 รศ.พ.อ.หญิง ฤดีวิไล   สามโกเศศ         ประธานอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ
10 ศ. กุลกัญญา  โชคไพบูลย์กิจ ประธานฝ่ายวิจัย
11 ศ. ผกากรอง   ลุมพิกานนท์       ประธานฝ่ายการศึกษาต่อเนื่อง
12 รศ.พ.อ. วีระชัย   วัฒนวีรเดช        ประธานฝ่ายจุลสาร
13 นพ. พรเทพ   สวนดอก            ประธานฝ่ายเว็บไซด์
14 รศ. อัจฉรา   ตั้งสถาพรพงษ์ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
15 ผศ. โอฬาร   พรหมาลิขิต       ประธานฝ่ายปฏิคม
16 ศ. สมศักดิ์   โล่ห์เลขา กรรมการ
17 รศ.นท. ชิษณุ   พันธุ์เจริญ          กรรมการ
18 พญ. จุไร   วงศ์สวัสดิ์                      กรรมการ
19 พญ. วนัทปรียา   พงษ์สามารถ กรรมการ