คณะกรรมการ วาระ 2555-2558


รายชื่อคณะกรรมการสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย วาระ 2555-2558

commi2556.jpg

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 ศ. (เกียรติคุณ) ศรีลักขณ์ สิมะเสถียร         ที่ปรึกษา
2 รศ. นิรันดร์ วรรณประภา ที่ปรึกษา
3 รศ.พล.ต.หญิง ฤดีวิไล สามโกเศศ            ที่ปรึกษา
4 ศ. อุษา ทิสยากร นายกสมาคมฯ
5 รศ. พรเทพ จันทวานิช อุปนายก
6 ศ. กฤษณา เพ็งสา เลขาธิการและประธานอนุกรรมการฝ่ายจุลสาร
7 รศ.พ.อ. พิรังกูร เกิดพาณิช รองเลขาธิการ
8 พญ. ทัศนีย์ สุขปราณี เหรัญญิก
9 รศ. (พิเศษ) ทวี โชติพิทยสุนนท์         ประธานอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ
10 ศ. กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ รองประธานอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ
11 รศ.พ.อ. วีระชัย วัฒนวีรเดช       ผู้ช่วยประธานอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ
12 ศ. ผกากรอง ลุมพิกานนท์        ประธานอนุกรรมการฝ่ายฝึกอบรมภาคพิเศษ
13 รศ. อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์ ประธานอนุกรรมการฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
14 ผศ. โอฬาร พรหมาลิขิต ประธานอนุกรรมการฝ่ายปฏิคม
15 รศ. วนัทปรียา พงษ์สามารถ       ประธานอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
16 รศ. ธันยวีร์ ภูธนกิจ ประธานอนุกรรมการฝ่ายวิจัย
17 นพ. พรเทพ สวนดอก          ประธานอนุกรรมการฝ่ายเว็บไซต์
18 พญ. จุไร วงศ์สวัสดิ์ นายทะเบียน
19 ศ. สมศักดิ์ โล่ห์เลขา กรรมการกลาง
20 ผศ. ชนเมธ เตชะแสนศิริ กรรมการกลาง