คณะอนุกรรมการฝ่ายเว็บไซต์และจุลสาร


รายชื่อคณะอนุกรรมการฝ่ายเว็บไซต์และจุลสาร สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย

ลำดับ

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง

ศ. อุษา ทิสยากร ที่ปรึกษา

ศ. กฤษณา  เพ็งสา ที่ปรึกษา

ศ. กุลกัญญา  โชคไพบูลย์กิจ ที่ปรึกษา
1 นพ. พรเทพ  สวนดอก ประธานอนุกรรมการ
2 รศ. ชาญวิทย์  ตรีพุทธรัตน์ อนุกรรมการ
3 ผศ. ชนเมธ  เตชะแสนศิริ อนุกรรมการ
4 รศ. ธันยวีร์  ภูธนกิจ อนุกรรมการ
5 รศ. อัจฉรา  ตั้งสถาพงษ์ อนุกรรมการ
6 รศ. วารุณี  วานเดอพิทท์ อนุกรรมการ
7 นพ. ทวีวงศ์  ตันตราชีวธร อนุกรรมการ
8 ผศ. เกรียงศักดิ์  ลิมป์กิตติกุล อนุกรรมการ
9 นพ. กิตติชัย  มูลวีริยกิจ อนุกรรมการ
10 นพ. ทรงเกียรติ  อุดมพรวัฒนะ อนุกรรมการ
11 ผศ. โอฬาร  พรหมาลิขิต อนุกรรมการ และเลขานุการ