ติดต่อสมาคม

สำนักงาน : ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี 

เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

Tel : 02-716-6534 

FAX : 02-716-6535