ตำราวัคซีน


มีจำหน่ายที่ สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย สนใจติดต่อ 027166534, 026444135

บรรณาธิการ

โอฬาร  พรหมาลิขิต

อัจฉรา  ตั้งสถาพรพงษ์

อุษา  ทิสยากร