หนังสือสมาคมฯ  หน้าที่ 2

ตำราวัคซีน
มีจำหน่ายที่ สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย สนใจติดต่อ 027166534, 026444135 บรรณาธิการ โอฬาร  พรหมาลิขิต อัจฉรา  ตั้งสถาพรพงษ์ อุษา  ทิสยากร
UPDATE ON PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASES 2011
บรรณาธิการ ทวี  โชติพิทยสุนนท์ พิรังกูร  เกิดพาณิช วีระชัย  วัฒนวีรเดช
UPDATE ON PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASES 2010
บรรณาธิการ ทวี  โชติพิทยสุนนท์ อังกูร  เกิดพาณิช วีระชัย  วัฒนวีรเดช
UPDATE ON PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASES 2009
บรรณาธิการ ทวี  โชติพิทยสุนนท์ อังกูร  เกิดพาณิช วีระชัย  วัฒนวีรเดช รังสิมา  โล่ห์เลขา
UPDATE ON PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASES 2008
บรรณาธิการ ทวี  โชติพิทยสุนนท์ อังกูร  เกิดพาณิช วีระชัย  วัฒนวีรเดช รังสิมา  โล่ห์เลขา
UPDATE ON PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASES 2007
บรรณาธิการ ทวี  โชติพิทยสุนนท์ อังกูร  เกิดพาณิช วีระชัย  วัฒนวีรเดช รังสิมา  โล่ห์เลขา
UPDATE ON PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASES 2006
บรรณาธิการ ทวี  โชติพิทยสุนนท์ อังกูร  เกิดพาณิช วีระชัย  วัฒนวีรเดช รังสิมา  โล่ห์เลขา
UPDATE ON PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASES 2005
บรรณาธิการ ทวี  โชติพิทยสุนนท์ อังกูร  เกิดพาณิช รังสิมา  โล่ห์เลขา
UPDATE ON PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASES 2004
บรรณาธิการ ทวี  โชติพิทยสุนนท์ อังกูร  เกิดพาณิช รังสิมา  โล่ห์เลขา
UPDATE ON PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASES
บรรณาธิการ อุษา  ทิสยากร ทวี  โชติพิทยสุนนท์

[1][2][3]
[กลับไป]