ความรู้สำหรับแพทย์  หน้าที่ 2


ปศุสัตว์แจ้งเตือนหวัดนกระบาดในเวียดนาม

กรมควบคุมโรค ติดตามสถานการณ์โรคไข้หวัดนกในกัมพูชาอย่างใกล้ชิด เน้นเฝ้าระวังผู้มีประวัติ...

ไข้หวัดนก (Avian influenza) นิยามโรคและแนวทางการรายงานโรคติดต่ออันตรายและโรคติดต่อที่ต้...

International Ped ID Congress: Summary of ACPID 2022

What’s New in Ped ID: Central line-associated bloodstream infection: Update

Diagnostic Tools in Infectious Diseases: Multiplex PCR

Journal Watch: Long-COVID in children and adolescents

Update on Emerging Infectious Disease: Listeria monocytogenes

Ped ID Interhospital Conference: A 12-year-old girl presents with fever for 12 days

CME: What’s new in RSV prevention for young infants

Spot Diagnosis: Fever with abdominal pain and mucus bloody stool

Bug Among Us: Feve with arthritis

D Query: Ventilator associated pneumonia

สรุปงานประชุม The 10th Asian Congress of Pediatric Infectious Diseases (ACPID 2022)

นิยามโรคและแนวทาง การรายงานโรคติดต่ออันตรายและโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ในประเทศไทย

แนวทางเวชปฏิบัติ โรคหัดหัดเยอรมัน และหัดเยอรมันแต่กำเนิด

[รับชมย้อนหลัง] Immunization Academy: Why Communication matters

สรุปการประชุม ACPID 2022

ปศุสัตว์แจ้งเตือนไข้หวัดนกระบาดในเวียดนาม

WSPID WEBINAR DENGUE GLOBAL CHALLENGES – EPIDEMIOLOGY & CLINICAL DIAGNOSIS

รับชม Video ย้อนหลัง งานประชุมวิชาการ All About Dengue “What you need to know to prot...

International Ped ID Congress: The 6th Asia Dengue Summit

PIDST Gazette 2022-3 | Ped ID Interhospital conference

PIDST Gazette 2022-3 | DIAGNOSTIC TOOLS IN INFECTIOUS DISEASES

PIDST Gazette 2022-3 | UPDATE ON EMERGING | RE-EMERGING INFECTIOUS DISEASES

PIDST Gazette 2022-3 | Bug Among US

PIDST Gazette 2022-3 | Special Topic in Tropical Pediatrics

PIDST Gazette 2022-3 | JOURNAL WATCH

PIDST Gazette 2022-3 | CME

PIDST Gazette 2022-2 | Spot Diagnosis

PIDST Gazette 2022-3 | What's new in Ped ID

PIDST Gazette 2022-3 | ID QUERY

แนวทางปฏิบัติการวินิจฉัย การดูแลรักษาและการป้องกันการติดเชื้อ กรณีโรคฝีดาษวานร (Monkeyp...

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]
ความรู้สำหรับแพทย์ (หมวดหมู่ย่อย)


COVID-19

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซีน

องค์ความรู้ (Factsheet)

จุลสารสมาคม