คำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางในเวชปฏิบัติการใช้วัคซีนไข้เลือดออก Dengvaxia (สำหรับแพทย์)


คำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางในเวชปฏิบัติการใช้วัคซีนไข้เลือดออก DengvaxiaTM

โดยสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยและสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย

วันท่ี 1 สิงหาคม 2561 (สำหรับแพทย์)

ไฟล์แนบบทความ
 Dengvaxia สำหรับแพทย์ [188 kb]
[กลับไป]