การเปิดโรงเรียนอย่างปลอดภัยในสถานการณ์การระบาดของ โรคโควิด-19 คำแนะนำสำหรับโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน