คำชี้แจงกรณี“ผู้เสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในประเทศเกาหลีใต้”(ฉบับที่ 2) สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย และ มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่