คำชี้แจงกรณี“ผู้เสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในประเทศเกาหลีใต้” จากสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย