การดูแลทารกแรกเกิดจากมารดาที่สงสัยหรือยืนยันเป็นโรค COVID-19: ฉบับปรับปรุง 8 พฤษภาคม 2563


อ.ดร.พญ.บุรณี อย่างธารา
ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
รศ.พญ.พิมล วงศ์ศิริเดช