คําแนะนําการปฏิบัติการแยกตัวที่บ้าน (home isolation) สําหรับผู้ป่วย COVID-19