แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วย Covid 19 การใช้ยา antiviral and antibiotic | จากการอบรมโดยกรมการแพทย์ วันที่ 26 มีนาคม 2563


รศ.(พิเศษ) ทวี โชติพิทยสุนนท์ | ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข

.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ | คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

พญ.เปี่ยมลาภ แสงสายัณห์ | สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ