การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ วิธีการตรวจหาเชื้อ และการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ | จากการอบรมโดยกรมการแพทย์ วันที่ 26 มีนาคม 2563


ดร.พิไลลักษณ์ อัคคไพบูลย์ โอกาดะ และคณะ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ