การสวมใส่เครื่องป้องกันร่างกาย (PPE) ในสถานการณ์ต่างๆและการเก็บสิ่งส่งตรวจ