คําแนะนําการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 สําหรับสถานศึกษา สถานการณ์การะบาดในวงกว้าง ระยะเริ่มต้นดาวน์โหลดไฟล์แนบ