รายงานสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019


โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค  
ฉบับที่ 19 วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 18.00 น. 

1. สถานการณ์ในต่างประเทศ

วันที่ 5 มกราคม 2563 สาธารณรัฐประชาชนจีน รายงานจานวนผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ทั้งสิ้น 59 ราย โดย 41 ราย มีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ วันที่ 22 มกราคม 2563 มีผู้ป่วยยืนยันทั้งสิ้น 258 ราย ซึ่งในจานวนนี้มีรายงานพบเชื้อในบุคลากรทางการแพทย์ 15 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 9 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 25 – 89 ปี มีไข้ ไอ แน่นหน้าอก และเหนื่อยหอบ โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่มีประวัติเกี่ยวข้องกับ South China Seafood Wholesale Market มีบางรายที่ปฏิเสธการ เข้าตลาด นอกจากนี้ทางการประเทศจีนได้ประกาศว่าเชื้อนี้สามารถติดต่อจากคนสู่คนได้


อีกทั้ง วันที่ 22 มกราคม 2563 พบผู้ป่วยยืนยันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่ประเทศ จีน นอกเมืองอู่ฮั่น จานวนทั้งสิ้น 22 ราย อยู่ในเมืองปักกิ่ง 5 ราย และเมืองกวางตุ้ง 17 ราย


นอกจากนี้พบผู้ป่วยยืนยันนอกประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ จานวน 5 ราย อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา มาเก๊า ไต้หวัน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น รายละเอียดดังนี้


วันที่ 21 มกราคม 2563 ประเทศสหรัฐอเมริกา พบผู้ป่วยยืนยันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่ 1 ราย มีประวัติเดินทางไปเมืองอู่ฮั่น

วันที่ 21 มกราคม 2563 เขตการปกครองพิเศษฮ่องกงพบผู้เดินทางจากเมืองอู่ฮั่นเข้าได้กับเกณฑ์ทั้งหมด 118 ราย ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการของผู้ป่วย 81 ราย พบเชื้ออื่นที่ไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

วันที่ 21 มกราคม 2563 เขตปกครองพิเศษมาเก๊า พบผู้ป่วยยืนยันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสาย พันธุ์ใหม่ 1 ราย เพศหญิง 52 ปี มีประวัติเดินทางไปเมืองอู่ฮั่น

วันที่ 21 มกราคม 2563 ประเทศสิงคโปร์ พบผู้ป่วยสงสัยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 7 ราย ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการตรวจไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 6 ราย

วันที่ 21 มกราคม 2563 ประเทศไต้หวัน พบผู้ป่วยเข้าได้กับเกณฑ์สงสัยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 8 ราย โดยเป็นผู้ป่วยยืนยัน 1 ราย

วันที่ 20 มกราคม 2563 สาธารณรัฐเกาหลีใต้ พบผู้ป่วยยืนยันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่ 1 ราย มีประวัติเดินทางไปเมืองอู่ฮั่น

วันที่ 19 มกราคม 2563 ประเทศเนปาล พบผู้ป่วยสงสัยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 1 ราย อยู่ระหว่างรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ และติดตามอาการผู้สัมผัสจานวน 29 ราย

วันที่ 16 มกราคม 2563 ประเทศเวียดนามรายงานผู้ป่วยสงสัยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่ 2 ราย ขณะนี้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อสังเกตอาการ อยรู่ ะหว่างการติดตามผู้สัมผัส 

วันที่ 15 มกราคม 2563 ประเทศญี่ปุ่นรายงานผู้ป่วยยืนยันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 1 ราย เป็นชายอายุ 30 ปี เริ่มป่วย 3 มกราคม 2563 เข้ารับการรักษาในวันที่ 10 มกราคม 2563 หรือ 1 สัปดาห์ หลังจากกลับมาที่ญี่ปุ่น ด้วยอาการไข้ และไอ ปัจจุบันอาการดีขึ้นและออกจากโรงพยาบาลแล้ว มีรายงานการติดเชื้อ ระหว่างสมาชิกในครอบครัว แต่ยังไม่พบการติดเชื้อในบุคลากรทางการแพทย์

2. มาตรการในต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ประเทศจีนเผยแพร่ genome ของเชื้อ“novel coronavirus 2019” หรือ “nCoV-2019” ลงใน GenBank® ต่อมาวันที่ 21 มกราคม 2563 ประเทศจีนมีมาตรการคัดกรองโรคที่สนามบิน สถานีรถไฟ และท่าเรือ


ประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง ไต้หวัน สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และญี่ปุ่น ใช้มาตรการเฝ้าระวังคัดกรองผู้ที่มีอาการไข้ร่วมกับอาการระบบทางเดนิ หายใจเฉียบพลัน และมีประวัติเดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่น (Wuhan) มณฑลหูเป่ย (Hubei) สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังและป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ


วันที่ 15 มกราคม 2563 ไต้หวันออกประกาศให้โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ให้เป็น โรคติดเชื้อทางกฎหมายประเภทที่ 5 อยู่รวมกับโรคไข้เหลือง ไข้ลาสซา ไข้หวัดใหญ่ MERS และโรคติดเชื้อไวรัส มาร์บวร์ก และออกคาเตือนประชาชนเรื่องมาตรการการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ โดยวันที่ 22 มกราคม 2563 ยกระดับการเตือนภัยเป็นระดับ 3 เพิ่มมาตรการคัดกรองผู้เดินทาง ณ สนามบิน และท่าเรือ

วันที่ 16 มกราคม 2563 ประเทศญี่ปุ่นได้ขอความร่วมมือให้โรงพยาบาลรายงานผู้ป่วยปอดอักเสบทุกราย ที่มีประวัติเดินทางไปเมืองอู่ฮั่น จัดทามาตรการดูแลรักษาผู้ป่วย และติดตามผู้สัมผัส

วันที่ 18 มกราคม 2563 นักวิจัยจาก Imperial College London ประมาณการว่าจะมีประชาชนจาก เมืองอู่ฮั่นบินออกนอกประเทศ 3,300 คน ต่อวัน และคาดการณ์พบโรค 1 ราย ต่อประชากรอู่ฮั่น 600 ราย ที่เดิน ทางออกนอกประเทศ

วันที่ 21 มกราคม 2563 สหรัฐอเมริกาได้เพิ่มมาตรการตรวจคัดกรองที่ 5 สนามบินหลักที่มีผู้เดินทาง มาจากอู่ฮั่น ได้แก่ ซานฟรานซิสโก นิวยอร์ก ลอสแองเจลิส แอตแลนตา และ ชิคาโก โดยยกระดับเป็น Immediate Health Risk พร้อมจัดตั้ง Emergency Response System พัฒนาแนวทางการจัดการโรค และการ ตรวจวินิจฉัยเพื่อค้นหาเชื้อไวรัส

3. สถานการณ์ภายในประเทศ

กรมควบคุมโรคได้ดาเนินการเฝ้าระวังคัดกรองผู้โดยสารเครื่องบินในเส้นทางที่บินตรงมาจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานกระบี่ (เริ่มคัดกรองวันที่ 17 มกราคม 2563) ตั้งแต่วันที่ 3 – 22 มกราคม 2563 จานวน 130 เที่ยวบิน ผู้เดินทางและลูกเรือได้รับการคัดกรอง ทั้งสิ้น 20,630 ราย โดยในวันที่ 22 มกราคม 2563 พบผู้ป่วยอาการเข้าได้ตามนิยามเพิ่มขึ้น จานวน 8 ราย ทาให้รวมพบผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้ตามนิยามทั้งหมด 46 ราย โดย 22 ราย คัดกรองได้ที่สนามบิน นอกจากนี้มีผู้ป่วยที่มีอาการเข้าตามนิยามไปรับการตรวจรักษาที่ โรงพยาบาลเอกชน 15 ราย โรงพยาบาลรัฐ 6 ราย และสถาบันบาราศนราดูร 3 ราย และในจานวนนี้ได้พักรักษา ตัวอยู่ที่โรงพยาบาลรัฐ 8 ราย (นครปฐม กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ชลบุรี และภูเก็ต) สถาบันบาราศนราดูร 6 ราย และ โรงพยาบาลเอกชน 2 ราย รวม 16 ราย ไม่พบผู้ป่วยอาการรุนแรง ผู้ป่วยอาการดีขึ้นและได้กลับบ้านแล้วจานวน 30 ราย พบผู้ป่วยยืนยัน 4 ราย ส่วนผู้ป่วยรายอื่นที่ทราบเชื้อที่เป็นสาเหตุ และได้รับการวินิจฉัยสุดท้าย ประกอบด้วย Influenza A 9 ราย, Influenza B 7 ราย, Influenza C 1 ราย, Adenovirus 1 ราย Coronavirus OC43 1 ราย Streptococcus pneumoniae 1 ราย Bronchitis 3 ราย Pharyngitis 2 ราย Common cold 1 ราย RSV infection 1 ราย ตรวจพบ Coronavirus family 4 ราย และรอผลตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ 15 ราย

4. มาตรการในประเทศไทย

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ยกระดับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน เป็นระดับ 3 เพื่อติดตาม สถานการณ์โรคทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด และบริหารจัดการทรัพยากร เสริมสร้างความเข้มแข็ง ของระบบการเฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสที่มาจากต่างประเทศ โดยเน้นการคัดกรองไข้ ณ ช่องทางเข้าออกประเทศที่ท่าอากาศยาน 5 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ ภูเก็ตและกระบี่ เพิ่มการเฝ้าระวังที่โรงพยาบาล สนับสนุนการเตรียมความพร้อมสาหรับรับมือโรคติดต่ออุบัติใหม่ โดยครอบคลุมระบบบริการสาธารณสุขทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนแหล่งท่องเที่ยว โดยบูรณาการการ ทางานร่วมกันของกระทรวงคมนาคม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สานักงานตารวจ แห่งชาติ และ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และจัดทารายงานสถานการณ์ฉบับ ภาษาอังกฤษและใบความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโรคในฉบับภาษาต่างประเทศ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์กรมควบคุมโรค

5.การสื่อสารความเสยี่งกับประชาชน

 • ●  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ป้องกันได้โดยใช้หลักการป้องกันโรคติดต่อทางเดินหายใจ ได้แก่ ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย และไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ

 • ●  สามารถเดินทางไปประเทศจีนได้ แต่ระหว่างเดินทางในต่างประเทศขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรือมีมลภาวะ และไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอจาม หากเลี่ยงไม่ได้ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย

 • ●  ภายใน 14 วัน หลังเดินทางกลับจากเมืองอู่ฮั่น หากมีไข้ ร่วมกับอาการทางเดินหายใจ ได้แก่ ไอ เจ็บคอ มีน้ามูก หายใจเหนื่อยหอบ ควรรีบพบแพทย์ทันที พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทางไปประเทศจีน

 • ●  หลีกเลี่ยงการไปตลาดที่ขายซากสัตว์ป่าหรือที่มีชีวิต และการสัมผัสโดยไม่ใช้ถุงมือ

 • ●  หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้า และสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่นามือมาสัมผัสตา จมูก ปาก

  โดยไม่จาเป็น

 • ●  ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น (เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้า ผ้าเช็ดตัว) เนื่องจากเชื้อก่อโรคทางระบบทางเดิน

  หายใจสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ

 • ●  รับประทานอาหารปรุงสุกร้อน

  สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ได้ที่ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.html


  ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน 
  กรณีโรคปอดอักเสบรุนแรงจากเชื้อไวรัส (Viral Pneumonia) 
  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (GoogleDrive)


ไฟล์แนบบทความ
 Download [468 kb]
[กลับไป]