ตารางการให้วัคซีนสำหรับเด็กและทารกที่ติดเชื้อเอชไอวี หรืออาจจะติดเชื้อเอชไอวี


ตารางการให้วัคซีนสาหรับเด็กและทารกที่ติดเชื้อเอชไอวี หรืออาจจะติดเชื้อเอชไอวี

โดยสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย 2562

ไฟล์แนบบทความ
 Download [251 kb]
[กลับไป]