วิดีโอการประชุมเสวนาเกี่ยวกับวัคซีนไข้เลือดออก เรื่อง “วัคซีนไข้เลือดออก : - จะฉีดต่อดีหรือไม่”

ประชุมเสวนาเรื่อง "วัคซีนไข้เลือดออก :- จะฉีดต่อดีหรือไม่" -- [PART 1]


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประชุมเสวนาเรื่อง "วัคซีนไข้เลือดออก :- จะฉีดต่อดีหรือไม่" -- [PART 2]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประชุมเสวนาเรื่อง "วัคซีนไข้เลือดออก :- จะฉีดต่อดีหรือไม่" -- [PART 3]


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประชุมเสวนาเรื่อง "วัคซีนไข้เลือดออก :- จะฉีดต่อดีหรือไม่" -- [PART 4]


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


[กลับไป]