คู่มือปฏิบัติการ กรณีโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส สำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุข


ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๒๓

โดย

ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค

มิถุนายน ๒๕๕๘

[กลับไป]