คำแนะนำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ในการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการควบคุมป้องกันการติด เชื้อในโรงพยาบาล กรณีผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา


(จาก Infection Prevention and Control Recommendations for Hospitalized Patients with Known or Suspected Ebola Hemorrhagic Fever in U.S. Hospitals ของ CDC ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2557)


คำแนะนำนี้ เรียบเรียงจากข้อแนะนำของศูนย์ควบคุมป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกา
มาตรการควบคุมป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อทั้งกรณี Standard, Contact และ Droplet สำหรับ
บุคลากรทางการแพทย์ ในสถานพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ครอบคลุมถึงมาตรการในการใช้อุปกรณ์
การป้องกันตนเอง (PPE) และมาตรการการจัดการกับสิ่งแวดล้อม
สำหรับแนวทางนี้ เหมาะสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทุกคนทั้ง เจ้าหน้าที่ประจำ หรือ ชั่วคราว
หรือ ที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสกับผู้ป่วย เสื้อผ้า อุปกรณ์ของใช้ รวมทั้งสารคัดหลั่งต่างๆ สิ่งแวดล้อม
ไม่ได้จำกัด เฉพาะแพทย์ พยาธิแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล นักกายภาพบำบัด แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ทันตแพทย์ เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ แต่รวมถึงเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่ไม่ได้ดูแลผู้ป่วยโดยตรง ได้แก่ พนักงาน
ทำความสะอาด นักโภชนากร เจ้าหน้าที่หน่วยจ่ายกลาง ธุรการ รวมทั้ง อาสาสมัครอื่นๆ เป็นต้น ที่มีโอกาส
สัมผัส และเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากผู้ป่วย


This guidance is not intended to apply to persons outside of healthcare settings.
จากข้อมูลเบื้องต้นของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ที่เป็นปัจจุบัน (ณ วันที่ 30 ก.ค 2557)
รวมทั้งข้อมูล
• อัตราป่วย อัตราตาย และ อัตราป่วยตายค่อนข้างสูง ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ
• ความเสี่ยง ของการแพร่กระจายเชื้อ จากคน สู่คน
• ไม่มีวัคซีน และ ยารักษา
สำหรับฉบับเต็ม สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จาก

2007 Guideline for Isolation Precautions: Preventing 
Transmission of Infectious Agents in Healthcare Setting

ไฟล์แนบบทความ
 Download [95 kb]
[กลับไป]