แนวทางเวชปฏิบัติ การรักษาวัณโรคในเด็ก


 แนวทางเวชปฏิบัติ การรักษาวัณโรคในเด็ก พศ.2557

โดย

สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย

สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธาณสุข

กองทุนโลก ต้านวัณโรค

[ Download ]