รายงานผลการเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่และเชื้อสาเหตุโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ สัปดาห์ที่ 14 / 2567 นำเสนอผลการสุมตรวจสายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่ ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2566 - เดือนมีนาคม 2567รายงานผลการเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่และเชื้อสาเหตุโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ สัปดาห์ที่ 14 / 2567
นำเสนอผลการสุมตรวจสายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่
ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2566 - เดือนมีนาคม 2567