คําแนะนําการใช้อุปกรณ์ส่วนบุคคลป้องกันการติดเชื้อสําหรับบุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 (Personal Protective Equipment (PPE) for healthcare personnel caring for COVID-19 patients) ฉบับปรับปรุง วันที่ 27 กรกฎาคม 2566