[รับชมย้อนหลัง] งานประชุม Benefit and risk of COVID-19 vaccine in Children