PIDST Gazette | CME: ประสิทธิผลของวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอของบริษัท Pfizer-BioNTech ต่อเชื้อไวรัสซาร์ส-โควี-2 สายพันธุ์เดลต้า ในวัยรุ่น
[กลับไป]