การปฏิบัติตัวเพื่อรับมือการเปิดเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19