คำแนะนำในการใช้สถานที่สาธารณะและสนามเด็กเล่นในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชน