คำนิยามที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หลังการได้รับวัคซีน (Adverse Event Following Immunization) และคำแนะนำเบื้องต้นสำหรับการให้วัคซีน