Facebook_Fan_Page_logo.png

member.png
gazette_1.png
book.png
regis.png
fun.png

ASPID.png

ออนไลน์ในขณะนี้ 3 คน
สถิติผู้เข้าชม
             
องค์ความรู้ (Factsheet)  หน้าที่ 1

แนวทางเวชปฏิบัติของโรคเยื่อหุ้มสมองและเนื้อสมองอักเสบเฉียบพลัน (Clinical Practice Guideline of Acute Meningoencephalitis)
แนวทางเวชปฏิบัติ การรักษาวัณโรคในเด็ก
โดย สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธาณสุข กองทุนโลก ต้านวัณโรค
แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน และควบคุมโรค Ebola ในประเทศไทย 2557
โดย สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค บทนำ วัตถุประสงค์การเฝ้าระวังและสอบสวนโรค การประเมินความเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัส Ebola นิยามสำหรับการเฝ้าระวัง การสอบสวนโรค ลักษณะทางคลินิกและการวินิจฉัยแยกโรค Ebola การเตรียมตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการส่วนกลาง การดูแลรักษาผู้ป่วย การวางแผนการจัดสรรทรัพยากรภาคผนวก
แนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทย ปี 2557
แนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทย ปี 2557 โดย สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค
องค์ความรู้ เรื่อง โรคติดต่ออุบัติใหม่
ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ได้เกิดการระบาด ของเชื้อโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่มีความรุนแรงมาอย่างต่อเนื่องอาทิเช่น โรคไข้หวัดนก โรคซาร์ส โรคไข้สมองอักเสบนิปาห์โรคอีโบลา เป็นต้น โดยมีสาเหตุมาจากปัจจัยเสี่ยงหลายๆด้าน ทั้งที่เกิดจากปัจจัยตามธรรมชาติ และที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ รวมทั้งยังอาจเกิดจากการจงใจกระทำให้เกิดขึ้น นอกจากนั้นการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ ก็ยิ่งทำให้ควา...

[กลับไป]