บทความสำหรับสมาชิก  หน้าที่ 1

Respiratory Syncytial Virus - What’s known & What’s new ?
HOT TOPIC IN PID 2017
INFLUENZA
โดย พญ.กิจจาวรรณ เฮงคราวิทย์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Mycoplasma pneumoniae
Pornumpa Bunjoungmanee Division of Infectious Department Pediatrics Department Thammasat University Hospital
A Thai 7-year-old boy presented with left elbow pain and swelling for 1 month
นพ.ชัยศิริ ศรีเจริญวิจิตร โรงพยาบาลศิริราช
Interhospital conference
พญ. วัทนี ทวีสิทธิ แพทย์ประจําบ้านต่อยอด หน่วยโรคติดเชือเด็ก ชันปีที 1 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
A 11-year-old girl with DiGeorge syndrome, cyanotic heart disease present with fever and headache
Nattapong Jitrungruengnij,MD 1st year Fellow, Pediatric infectious disease unit,  Department of Pediatrics, KCMH 
SALMONELLA INFECTION
รศ. พญ. กมลวิช เลาประสพวัฒนา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Insensible Use of Antibiotics
By KulkanyaChokephaibulkit, M.D. Professor of Pediatrics Head, Division of Infectious DiseaseDepartment of Pediatrics, Faculty of Medicine SirirajHospital,MahidolUniversity Bangkok, Thailand
INTERHOSPITAL CONFERENCE
Sangravee Juhong, MD. Division of Infectious Diseases. Queen Sirikit National Institute of Child Health.

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23]
[กลับไป]