ความรู้สำหรับแพทย์  หน้าที่ 4

ตารางการให้วัคซีนในเด็กไทยปกติ 2558
ตารางการให้วัคซีนในเด็กไทยปกติ แนะนำโดย สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย 2558
CNS Infection : Smart approach
บทความโดย ศ.เกียรติคุณ นพ.พงษ์ ศักดิ์วิสุทธิพันธ์ น.อ.หญิง จุฑารัตน์ เมฆมัลลิกา
สื่อความรู้ การดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค
แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน และควบคุมโรค Ebola ในประเทศไทย 2557
โดย สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค บทนำ วัตถุประสงค์การเฝ้าระวังและสอบสวนโรค การประเมินความเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัส Ebola นิยามสำหรับการเฝ้าระวัง การสอบสวนโรค ลักษณะทางคลินิกและการวินิจฉัยแยกโรค Ebola การเตรียมตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการส่วนกลาง การดูแลรักษาผู้ป่วย การวางแผนการจัดสรรทรัพยากร ภาคผนวก
รายงานสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก ระหว่างวันที่ 4 - 10 สิงหาคม 2557
ข้อมูลองค์การอนามัยโลก ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – 6 สิงหาคม 2557 พบผู้ป่วยสะสมรวม 1,779 ราย เสียชีวิต 961 ราย ใน 4 ประเทศ ได้แก่ กินี ไลบีเรีย เซียร์ราลีโอน และไนจีเรีย โดยเป็นผู้ป่วยประเทศกินี 495 ราย (เสียชีวิต 367 ราย) ไลบีเรีย 554ราย (เสียชีวิต 294 ราย) เซียร์ราลีโอน 717 ราย (เสียชีวิต 298 ราย) และไนจีเรีย 13ราย (เสียชีวิต 2 ราย) ผู้ป่วยยืนยันทางห้องปฏิบัติการสะสม 1,134 ราย เสียชีวิต 622 ราย ...
Factsheet โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
Factsheet โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา โดย สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ ณ กรกฎาคม 2557
คำแนะนำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ในการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการควบคุมป้องกันการติด เชื้อในโรงพยาบาล กรณีผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
(จาก Infection Prevention and Control Recommendations for Hospitalized Patients with Known or Suspected Ebola Hemorrhagic Fever in U.S. Hospitals ของ CDC ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2557) คำแนะนำนี้ เรียบเรียงจากข้อแนะนำของศูนย์ควบคุมป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกา มาตรการควบคุมป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อทั้งกรณี Standard, Contact และ Droplet สำหรับ บุคลากรทางการแพทย์ ในสถานพยาบาล...
Ebola hemorrhagic fever_Update
โดย พญ. พักต์เพ็ญ ศิริคุตต์ และ พญ. ปิยรัชต์ สันตะรัตติวงศ์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
Kawasaki Disease: The Cardiologist’s Perspective
บทความสำหรับแพทย์ โดย รศ.นพ.สุเทพ วาณิชย์กุล รพ.รามาธิบดี
แนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทย ปี 2557
แนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทย ปี 2557 โดย สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12]
ความรู้สำหรับแพทย์ (หมวดหมู่ย่อย)


ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซีน

องค์ความรู้ (Factsheet)

จุลสารสมาคม
[กลับไป]