ความรู้สำหรับแพทย์  หน้าที่ 2

Spot diagnosis
โดย นพ. ทรงเกียรติ  อุดมพรวัฒนะโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ประวัติ:                  เด็กชายไทยอายุ 14 ปี โรคประจำตัว ALL ประวัติไข้สูง 3 วันหลังจากนั้นปวดบวมและมีถุงน้ำที่เท้าขวา ตรวจร่างกาย:         BT 39.5 C, PR 100/min, RR 24/min, BP 100/60 mmHg Extremities: multiple bizarre-shaped hemorrhagic blebs sized > 10 cm at right dorsum and plantar of footon violaceous...
การวินิจฉัยแยกโรค Kawasaki disease shock syndrome จาก Toxic shock syndrome ตั้งแต่ระยะแรกของภาวะช็อก
ผู้ป่วย Kawasaki disease shock syndrome (KDSS) และ Toxic shock syndrome (TSS) มีอาการสำคัญคล้ายๆ กัน คือ ช็อก ร่วมกับไข้และผื่น แต่การรักษาแตกต่างกัน โดยนอกจากการให้สารน้ำ และ inotropic drugs เพื่อรักษาภาวะช็อกแล้ว ผู้ป่วย KDSS ต้องได้รับอิมมูโนโกลบูลินและแอสไพริน ขณะที่ผู้ป่วย TSS ต้องได้รับยาต้านจุลชีพที่เหมาะสมอย่างทันเวลา จึงจำเป็นต้องวินิจฉัยแยกโรคทั้ง 2 โรคนี้ให้ได้ตั้งแต่ระยะแร...
Update of Carbapenem-Resistant Enterobacteriaceae
พญ. พุทธิชาติ ขันตี ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ หน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล Enterobacteriaceae เป็นเชื้อประจำถิ่นที่มีมากในลำไส้ จึงเป็นสาเหตุสำคัญของการติดเชื้อในผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยง โดยเฉพาะการติดเชื้อในโรงพยาบาล เชื้อกลุ่มนี้มีพัฒนาการดื้อยาจากการแลกเปลี่ยน genetic element ที่กำกับการดื้อยากับแบคทีเรียที่อยู่ร่วมกัน ซึ่งป...
CME: อหิวาตกโรค…โรคร้ายที่มากับอาหารและน้ำ
โดย อาจารย์แพทย์หญิงทวิติยา สุจริตรักษ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  อหิวาตกโรค (Cholera) เป็นโรคติดต่อที่มีความสำคัญทางสาธารณสุขทั่วโลก เนื่องจากสามารถก่อให้เกิดการระบาดได้อย่างรวดเร็ว ในแต่ละปีพบผู้ป่วยเฉลี่ย 1.4 ถึง 4.3 ล้านคนทั่วโลก โดยในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิตประมาณ 28,000 ถึง 142,000 ราย1 โรคนี้พบได้บ่อยในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา รวมถึงประเทศไทยที่ม...
Bug among us
นายแพทย์สุรภัทร อัศววิรุฬหการ ผศ.นพ.ชนเมธ เตชะแสนสิริ หน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ทารกแรกเกิดเพศชาย G1 GA 32 weeks คลอดด้วยวิธีธรรมชาติ น้ำหนักแรกเกิด 1,200 กรัม Apgar score ที่ 5 และ 10 นาที ได้ 8 และ 9 มารดาอายุ 15 ปี มีประวัติตรวจ serology test พบ VDRL reactive 1:4, FTA-ABS reactive, HBs Ag negative และ Anti-HIV non-reactive วินิจฉั...
ID QUERY
รศ.พญ.อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สวัสดีคะ สำหรับคอลัมน์  ID QUERY ต้อนรับปีใหม่นี้ ได้เปลี่ยนผู้รับผิดชอบคอลัมน์ และเปลี่ยนรูปแบบใหม่ เพื่อเป็นช่องทางในการตอบคำถามด้านโรคติดเชื้อและวัคซีนให้กับเพื่อนๆสมาชิก ขอเชิญชวนเพื่อนสมาชิกส่งคำถามได้ที่ pedid.query@gmail.com เราจะเลือกคำถามที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์กับสมาชิกท่านอื่นมาลงในคอล...
Dengue serotype
พ.ญ. พักต์เพ็ญ ศิริคุตต์  พ.ญ. ปิยรัชต์ สันตะรัตติวงศ์  ในปัจจุบันโรคติดเชื้อไวรัสเดงกีมีรายงานพบได้ทั่วโลก เกิดจากเชื้อ Dengue virus (DENV) ได้ทั้ง 4 ซีโรทัยพ์ คือ DENV1, DENV2, DENV3 และ DENV4 หลังจากการติดเชื้อแต่ละซีโรทัยพ์ จะเกิดภูมิคุ้มกันระยะยาวเฉพาะต่อซีโรทัยพ์ นั้นๆ แต่จะเกิดภูมิคุ้มกันต่อซีโรทัยพ์อื่นๆ ได้เพียงชั่วคราวหรือไม่มีเลย นอกจากนี้การติดเชื้อซีโรทัยพ์อื...
แนวทางการดูและรักษา โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พ.ศ. 2558
โดย สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
คู่มือวิชาการโรคติดเชื้อเดงกี และโรคไข้เลือดออกเดงกี ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
What's new in Dengue?
Moderator: รศ. (พิเศษ) นพ. ทวี โชติพิทยสุนนท์  Speakers: ศ.พญ. อุษา ทิสยากร, Prof. Tikki Pang (Pangestu) ศ.พญ. อุษา ทิสยากร กล่าวว่า โรคติดเชื้อไวรัสเดงกี เป็นปัญหาสำคัญระดับโลก เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยโดยรวมมีแนวโน้มสูงขึ้น องค์การอนามัยโลก (WHOGlobal Strategy for Dengue Prevention and Control 2012-2020)...

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12]
ความรู้สำหรับแพทย์ (หมวดหมู่ย่อย)


ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซีน

องค์ความรู้ (Factsheet)

จุลสารสมาคม
[กลับไป]