ความรู้สำหรับแพทย์  หน้าที่ 10

ABSTRACT BOOK - SCIENTIFIC PROGRAM
สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในคน
สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในคน ระหว่างปี พ.ศ. 2546-2554องค์การอนามัยโลกได้รับรายงานผู้ป่วยยืนยันโรคไข้หวัดนกรวม 576 ราย เสียชีวิต 339 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 58.85 กระจายใน 15 ประเทศ ดังนี้ อินโดนีเซีย (ป่วย 182 ราย เสียชีวิต 150 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 82.42)อียิปต์ (ป่วย 157 ราย เสียชีวิต 55 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 35.3) เวียดนาม (ป่วย 119 ราย เสียชีวิต 59 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 49.58)จีน (ป่วย 41 รา...
Avian/Seasonal/pandemic Influenza: Treatment & Care
โดย: พญ.ปิยรัชต์  สันตะรัตติวงศ์
New Concepts and Management in AOM
Zanamivir + Oseltamivir inmoderate to severe ILI
โดย: พญ.ปิยรัชต์  สันตะรัตติวงศ์
Dengue Infection: A New Paradigm
Prof. Krisana Pengsaa
Avian Influenza
Kulkanya Chokephaibulkit, MD.Department of PediatricsFaculty of Medicine Siriraj HospitalMahidol University
APACI Newsletter - Influenza Asian Focus [VOL.6 #2]
Visit APACI’s website at www.apaci-flu.org
APACI Newsletter - Influenza Asian Focus [VOL.6 #1]
Visit APACI’s website at www.apaci-flu.org
ทบทวนสถานการณ์โรคไข้ดำแดง ประเทศไทย พ.ศ. 2554
ความสำคัญ           ไข้ดำแดง (Scarlet Fever; ICD10TM – A38) เป็นรูปแบบหนึ่งของการติดเชื้อ Streptococcus group A สายพันธุ์ที่สร้าง pyrogenic exotoxin พบมากในเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ทำให้เกิดอาการผื่นผิวหนัง ผู้ป่วยจะมีอาการผื่น ร่วมกับอาการติดเชื้อ Streptococcus group A เฉพาะที่ เช่น เจ็บคอ แผลติดเชื้อ และอาการผื่นตามเยื่อบุต่างๆ strawberry tongue ล...

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12]
ความรู้สำหรับแพทย์ (หมวดหมู่ย่อย)


ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซีน

องค์ความรู้ (Factsheet)

จุลสารสมาคม
[กลับไป]