บทความสำหรับสมาชิก  หน้าที่ 8

Dengue in pregnancy
Articles for member By ChutawadiVuthiwong Phramongkutklao Hospital
The 2009 WHO dengue case classification:Evidenceforitsdevelopmentand itsapplication
บทความสำหรับสมาชิกโดย Dr Olaf Horstick
Vector control: linkingresearchand practice: use of “highlevel” evidence
บทความสำหรับสมาชิกโดย Dr Olaf Horstick
Focal Dengue Virus Transmission in KamphaengPhet, Thailand and Implications for Control
บทความสำหรับสมาชิกโดย In-Kyu Yoon, M.D.
Dengue Laboratory diagnostics
บทความสำหรับสมาชิกโดย Ananda Nisalak, M.D.
Hot Topic in PIDST
บทความสำหรับสมาชิกโดย ศ.เกียรติคุณ นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา
DENGUE: A GLOBAL THREAT
บทความสำหรับสมาชิกโดย ศ.พญ.อุษา ทิสยากร
Interesting Case
บทความสำหรับสมาชิกโดย พ.ญ. ศุภวรรณ สายหงษ์ทอง
Kawasaki Disease: Exclusive Lessons Learned
บทความสำหรับสมาชิกโดย  พญ.ทัศนีย์ สุขปราณี
Revisited vaccine preventable disease: from the programmemanagement side
บทความสำหรับสมาชิกโดย พญ.ปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์พิลา

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22]
[กลับไป]