บทความสำหรับสมาชิก  หน้าที่ 5

Tuberculosis Diagnosis
นพ. พิรังกูร เกิดพาณิช หน่วยโรคติดเชื้อเด็ก กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาล พระมงกุฎเกล
Update in Fungal Infection
บทความสำหรับสมาชิกโดย นพ.ทวีวงศ์ ตันตราชีวธร ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
The past and present threat of rickettsial diseases
PeninnahOberdorfer, MD, PhD Chiang Mai University
Interhospital conference
Piyanuch Noilert Phramongkutklao hospital
Infection Control for Emerging Infectious Diseases ( MERS – CoV, Avian Flu, Ebola)
Jurai Wongsawat, MD Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute, Department of Diseases Control, MOPH February 26th , 2015
Interhospital conference
Sangravee Juhong, MD Queen Sirikit National Institute of Child Health
Interhospital Conference
บทความสำหรับสมาชิกโดย พญ พุทธิชาติ ขันตี โรงพยาบาลศิริราช 
A Guide to Infection Control in the Hospital
Source: An official publication of the International Society for Infectious Diseases (ISID)
InterhospitalConference Casediscussion 2
บทความสำหรับสมาชิกโดยนพ.สุรภัทร อัศววิรุฬหการ ,  อ.พญ.โสภิดา บุญสาธร หน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
Interhospital Conference A 10 year‐old girl with axillary lymphadenitis
บทความสำหรับสมาชิกโดย  พญ. วรรษมน จันทรเบญจกุล แพทย์ประจำบ้านต่อยอด หน่วยโรคติดเชื้อเด็ก ชั้นปีที่ 1 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23]
[กลับไป]