บทความสำหรับสมาชิก  หน้าที่ 3

ID QUIZ : Infection Control
พญ.จุไร  วงศ์สวัสดิ์ สถาบันบําราศนราดูร กรมควบคุมโรค 
Childhood and adolescent vaccines
JutaratMekmullica, MD BhumibolAdulyadejHospital
Vaccines: From birth to elderly
นอ.หญิง จุฑารัตน์ เมฆมัลลิกา รศ.พญ. อัจฉรา ตังสถาพรพงษ์ ศ.นพ.ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร Moderator : พอ.รศ.นพ.วีระชัย วัฒนวีรเดช
Spot Diagnosis 2016
Kulkanya Chokephaibulkit, MD Faculty of Medicine SirirajHospital MahidolUniversity
Challenges in Management of Severe Dengue
Suwannee Phumeetham, MD Feb 17, 2016
MDR-TB in Children
Piyarat Suntarattiwong MD Queen Sirikit National Institute of Child Health
Tuberculosis Management MDR-TB
KeswadeeLapphra, MD Division of Infectious Diseases Department of Pediatrics Faculty of Medicine SirirajHospital, MahidolUniversity 
Update Antiviral in Clinical Practices
Pornumpa Bunjoungmanee Division of Infectious Department Pediatrics Department Thammasat University Hospital 
Syphilis in the Current Situation
รศ.พญ.วนัทปรียา พงษ์สามารถ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
Neonatal Sepsis
Orasri  Wittawatmongkol, MD. Department of Pediatrics Faculty of Medicine Siriraj Hospital MahidolUniversity, Thailand 

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23]
[กลับไป]