บทความสำหรับสมาชิก  หน้าที่ 3

Full dose influenza vaccine Children 6 - 35 Months
Chollamalee Sutthipong
What’s New in RED BOOK
โดย รศ.พญ.วนัทปรียา  พงษ์สามารถ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
3-year-11month-old boy with complicated pneumonia
โดย พญ. วรรษมน  จันทรเบญจกุล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
Meet the expert Pediatric Tuberculosis
รศ พญ ธันยวีร์ ภูธนกิจ หน่วยโรคติดเชื้อเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Post Exposure Management in School
Kriengsak Limkittikul
Management of Life Threatening Infection
ผู้ดำเนินการอภิปราย อ.วีระชัย วัฒนวีรเดช วิทยากร อ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ , อ.วารุณี พรรณพานิช , อ. ดุสิต สถาวร
ID QUIZ : Infection Control
พญ.จุไร  วงศ์สวัสดิ์ สถาบันบําราศนราดูร กรมควบคุมโรค 
Childhood and adolescent vaccines
JutaratMekmullica, MD BhumibolAdulyadejHospital
Vaccines: From birth to elderly
นอ.หญิง จุฑารัตน์ เมฆมัลลิกา รศ.พญ. อัจฉรา ตังสถาพรพงษ์ ศ.นพ.ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร Moderator : พอ.รศ.นพ.วีระชัย วัฒนวีรเดช
Spot Diagnosis 2016
Kulkanya Chokephaibulkit, MD Faculty of Medicine SirirajHospital MahidolUniversity

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23]
[กลับไป]