ความรู้สำหรับแพทย์  หน้าที่ 8


ผู้ป่วย H5N6 รายแรกของโลกเสียชีวิตแล้ว รายงานจากประเทศจีน

คาดการณ์การระบาดและสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ไข้เลือดออกช็อก และไข้เดงกี

โรคแอนแทรกซ์ (ANTHRAX)

โรคโบทูลิซึม (BOTULISM)

โรคเมลิออยโดสิส (MELIOIDOSIS)

โรคไข้คิว (Q FEVER)

โรคลิชมาเนียซิส (LEISHMANIASIS)

โรคแมวข่วน (CAT-SCRATCH DISEASE)

โรคไข้ลัสสา (LASSA FEVER)

โรคบรูเซลโลสิส (BRUCELLOSIS)

โรคติดเชื้อไวรัสเอนเทอโร (ENTEROVIRUS DISEASES) : โรคมือเท้าปาก (HAND, FOOT AND MOUTH D...

คุดทะราด (YAWS)

สถานการณ์ข้อมูลด้านระบาดวิทยา โรคติดเชื้อโคโรน่าสายพันธุ์ 2012 ประจำวันที่ 12 มิถุนายน ...

สถานการณ์ผู้ป่วยไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2556

รายงานสถานการณ์ปัจจุบัน และความคืบหน้าผลการดำเนินงาน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์...

โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา-มาร์บูร์ก (EBOLA-MARBURG VIRAL DISEASES)

โรคไข้กาฬหลังแอ่น (MENINGOCOCCAL INFECTION)

โรคไข้ปวดข้อยุงลาย (CHIKUNGUNYA VIRUS DISEASE)

โรคติดเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส (STREPTOCOCCUS SUIS)

ADVA ASEAN Dengue Vaccination Advocacy

ไข้เวสต์ไนล์ (WEST NILE FEVER)

โรคติดเชื้อไวรัสเฮนดรา และไวรัสนิปาห์ (HENDRA AND NIPAH VIRAL DISEASES)

ไข้รีฟต์วาลเลย์ (RIFT VALLEY FEVER)

โรคกาฬโรค (PLAGUE)

โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือโรคซาร์ส (SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME; SARS)

โรคสมองฝ่อ (ENCEPHALOPATHY, CREUTZFELDT-JAKOB DISEASE, SUBACUTE SPONGIFORM)

โรคลีเจียนแนร์ (LEGIONELLOSIS)

โรคติดเชื้อไวรัสฮานตา (HANTAVIRAL DISEASES)

โรคไข้หวัดใหญ่ (INFLUENZA)

แนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัยภาวะต่อมน้ำเหลืองที่คอโต

เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมกับงานพัฒนาวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี

โมเดลเพื่อการพัฒนาวัคซีนสำหรับเด็ก

ชมรมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส่งเสริม พัฒนา วิจัย เพื่อความสุข สุข...

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]
ความรู้สำหรับแพทย์ (หมวดหมู่ย่อย)


COVID-19

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซีน

องค์ความรู้ (Factsheet)

จุลสารสมาคม