บทความสำหรับสมาชิก  หน้าที่ 4


โรคติดต่ออุบัติใหม่ (EIDs) :- ความสำเร็จและความท้าทาย

Antimicrobial Prophylaxis in Children

DENGUE: WHAT’S NEW

Recent Outbreak of Re-emerging Infectious Diseases in Thailand

Hot topic in PID

Spot Diagnosis 2018

POCT OF INFECTIOUS DISEASES

Challenging cases of tropical infection

Advance Diagnostic Tests in Pediatrics ID

ID Quiz 1: Photo quiz in Pediatric infectious disease 2018

PHYSICAL EXAMINATION

Interesting Case

ID Quiz I: Photo Quiz: in Pediatric Infectious Disease

Update on VACCINES

Antimicrobial smart use and stewardship

Update in Pediatric Infectious Disease Guidelines 2016

The Challenges of Pediatric Infectious Disease COMMUNICATION

Pediatric Infectious Diseases in the 21st Century

ANTIBIOTICS ABC

Spot Diagnosis 2017

Infections in immunocompromised host

Travel Medicine

IC Quiz 2017

จากโต๊ะประชุม ACIP/NVI

DENGUE VACCINES

Respiratory Syncytial Virus - What’s known & What’s new ?

HOT TOPIC IN PID 2017

INFLUENZA

Mycoplasma pneumoniae

A Thai 7-year-old boy presented with left elbow pain and swelling for 1 month

A 11-year-old girl with DiGeorge syndrome, cyanotic heart disease present with fever ...

SALMONELLA INFECTION

Insensible Use of Antibiotics

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]
บทความสำหรับสมาชิก (หมวดหมู่ย่อย)


PedID Interhospital Conference
[กลับไป]