จุลสาร ปี 2560  หน้าที่ 1

จุลสารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย | เมษายน 2560
สวัสดีสมาชิกสมาคมฯ และผู้อ่านทุกท่าน  เป็นการทักทายกันอีกครั้งหลังจากงานประชุม Update on Pediatric infectious diseases 2017 จัดโดยสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กฯระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร ที่มีผู้สนใจลงทะเบียนร่วมประชุม เกือบ 600 ท่านและสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สมดังวัตถุประสงค์ที่สมาคมฯ มุ่งเผยแพร่ความรู้และอัพเดทเนื้อหาให้ทันสม...
จุลสารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย | มกราคม 2560
ฉบับพิเศษ การประชุมนานาชาติ 8th Asian Congress of Pediatric infectious Diseases (ACPID 2016) Vol.23 No.1 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2560 สวัสดีสมาชิกสมาคมฯ และผู้อ่านทุกท่าน จุลสารฉบับนี้ เป็นฉบับปฐมฤกษ์ของปี พ.ศ. 2560 และเป็นฉบับพิเศษที่รวบรวมบทสรุปของการประชุมนานาชาติ 8th Asian Congress of Pediatric infectious Diseases (ACPID 2016) ที่สมาคมฯ ได้ดําเ...

[กลับไป]