ความรู้สำหรับแพทย์  หน้าที่ 9

องค์ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรน่า (Coronaviruses)
1. เชื้อก่อโรค : เชื้อไวรัสโคโรน่า (CoVs) เป็นไวรัสชนิดอาร์เอ็นเอสายเดี่ยว (single stranded RNA virus) ในFamily Coronaviridae มีรายงานการพบเชื้อมาตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1965 โดยสามารถติดเชื้อได้ทั้งในคนและสัตว์ เช่น หนู ไก่ วัว ควาย สุนัข แมว กระต่าย และสุกร ประกอบด้วยชนิดย่อยหลายชนิดและทำให้มีอาการแสดงในระบบต่างๆ เช่น ระบบทางเดินหายใจ (รวมถึงโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือซาร์ส; SARSCoV) ...
คำถาม - คำตอบ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า โดยทั่วไป, สายพันธุ์ใหม่ และโรคซาร์ส เป็นอย่างไรกันแน่? เชื้อไวรัสโคโรน่า โดยทั่วไป เป็นกลุ่มของเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจหรือ ระบบอื่นๆ ในคนและสัตว์
คำแนะนำการใช้ยา quinolones ในเด็กอายุน้อยกว่า 18 ปี โดย สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย
คำแนะนำการใช้ยา quinolones ในเด็กอายุน้อยกว่า 18 ปี โดย สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย คณะอนุกรรมการ Antibiotic and vaccine use in special circumstances
โรคมือ-เท้า-ปาก (Hand-Foot-And-Mouth Disease; HFMD) และโรคจากเชื้อ Enterovirus 71 (EV-71)
ข้อมูลทางการแพทย์ โดยหน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก สำหรับแพทย์
Cambodian disease linked to enterovirus 71
Challenges in Vaccination Practice in Thailand (เสวนาประสาหมอเด็ก)
โดย พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ  หัวหน้าสาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  ศิริราชพยาบาล ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา  ที่ปรึกษาแพทยสภา ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย นายกสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย นพ.ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์   ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเวชกรรมป้องกัน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นพ.ประสงค์ พฤกษานานนท์  ผู้เชี่ยวชาญ...
National dengue guideline
ABSTRACT BOOK - POSTER SESSION
ABSTRACT BOOK - TRAVEL MEDICINE IN THE TOPICS

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12]
ความรู้สำหรับแพทย์ (หมวดหมู่ย่อย)


ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซีน

องค์ความรู้ (Factsheet)

จุลสารสมาคม
[กลับไป]