ความรู้สำหรับแพทย์  หน้าที่ 8

โรคลีเจียนแนร์ (LEGIONELLOSIS)
1. ลักษณะโรค : เป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียชนิดเฉียบพลันจากสิ่งแวดล้อม เชื้อก่อโรค ได้แก่ เชื้อ Legionellae เป็นเชื้อแบคทีเรียรูปแท่ง ที่ติดสีแกรมลบ (ดังรูปที่ 5) โรคนี้สามารถก่อให้เกิดอาการทางคลินิกได้ 2 รูปแบบ ได้แก่โรคปอดอักเสบลีเจียนแนร์ และโรคลีเจียนแนร์ชนิดไม่มี ปอดอักเสบ หรือที่เรียกว่า ไข้ปอนเตียก รูปที่ 5 เชื้อลีเจียนเน็ลล่าจากการเพาะเชื้อ (Cultures of Legionella pneumophila)(A) เ...
โรคติดเชื้อไวรัสฮานตา (HANTAVIRAL DISEASES)
โรคนี้สามารถทำให้เกิดกลุ่มอาการไข้เลือดออกร่วมกับกลุ่มอาการทางไต และชนิดที่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจ A : กลุ่มอาการไข้เลือดออกร่วมกับกลุ่มอาการทางไต(HEMORRHAGIC FEVER WITH RENAL SYNDROME)1. ลักษณะโรค : เป็นโรคติดเชื้อเฉียบพลันจากเชื้อไวรัสที่ติดต่อจากสัตว์มาสู่คน เชื้อก่อโรค ได้แก่ เชื้อไวรัสฮานตา(Hantaviruses) อยู่ในวงศ์ Bunyaviridae2. ระบาดวิทยา : สถานการณ์ทั่วโลก : โรคที่เกิดจากไวรัสฮ...
โรคไข้หวัดใหญ่ (INFLUENZA)
1. ลักษณะโรค : เป็นโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสอย่างเฉียบพลัน เชื้อก่อโรค ได้แก่ เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Infl uenza virus) โดยลักษณะเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล มีรูปร่างเป็นทรงกลม (spherical) หรือเป็นสาย (fi lamentous form) ขนาด 80-120 nm. (ดังรูปที่ 2) สามารถจำแนกออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ชนิดเอ, บี และ ซี คุณสมบัติการเป็นแอนติเจนของโปรตีนที่เป็นโครงสร้างที่เสถียรอยู่ภายใน ไ...
แนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัยภาวะต่อมน้ำเหลืองที่คอโต
          ต่อมน้ำเหลืองที่คอโตเป็นภาวะที่พบได้ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิธีการรักษาที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยหาสาเหตุที่ทำให้ต่อมน้ำเหลืองที่คอโตซึ่งมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการวินิจฉัยและรักษาที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วย จากการสืบค้นข้อมูลทั้งในประเทศและต่างประเทศยังไม่พบว่ามีแนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัยภาวะต่อมน้ำเหลือง...
เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมกับงานพัฒนาวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี
          โรคไข้สมองอักเสบเจอีเป็นโรคที่เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขของประเทศต่างๆ ในแถบ ASIA-PACIFIC รวมทั้งประเทศไทย ได้มีการค้นคิดและนำวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อตายเตรียมจากสมองหนูไปใช้ในคนเป็นครั้งแรกใน ค.ศ. 1941 ตราบปัจจุบันได้มีการใช้วัคซีนดังกล่าวกันอย่างแพร่หลายมานานกว่าครึ่งศตวรรษคาดว่าน่าจะมีการใช้วัคซีนชนิดนี้ต่อไปอีกราว 5 ปี     &...
โมเดลเพื่อการพัฒนาวัคซีนสำหรับเด็ก
          เมื่อเด็กทารกพ้นจากการปกป้องจากครรภ์มารดาแล้วจะทำให้มีโอกาสที่จะเผชิญกับเชื้อโรคต่างๆ ขณะที่ระบบภูมิคุ้มกันยังไม่สมบูรณ์ สิ่งแรกที่ต้องทำคือการเพิ่มระดับการพัฒนาวัคซีนที่มีรูปแบบ เฉพาะสำหรับทารกแรก เกิด ซึ่งมีอยู่น้อยมากในปัจจุบัน      ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกพบว่า ในแต่ละปีทารกเกิดใหม่กว่า 1 ล้านคน ต้องเสียชี...
ชมรมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส่งเสริม พัฒนา วิจัย เพื่อความสุข สุขภาพดี และความปลอดภัยในการเดินทาง
บทสัมภาษณ์ ร.ศ. นพ. พรเทพ จันทวานิช , นพ. วัชรพงศ์ ปิยะภาณี โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล Q: ชมรมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเริ่ม ก่อตั้งเมื่อใดA: ในปี พ.ศ. 2544 มีการประชุม Asia Pacific Travel Health Society Conference ที่บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย แพทย์ไทยที่เข้าร่วมประชุม จึงมีแนวคิดที่จะริเริ่มจัดตั้งชมรมเวชศาสตรก์ ารเดินทางและท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย...
VACCINES FOR INTERNATIONAL TRAVEL
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบันทำให้การเดินทางเป็นเรื่องที่สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น อย่างไรก็ตามเรื่องที่ไม่ควรละเลยสำหรับผู้ที่จะเดินทางคือ การป้องกันโรคติดเชื้อต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทาง
MEET THE EXPERT ตอบคำถามวัคซีนโดย ศ.นพ. สมศักดิ์ โล่ห์เลขา
ทำไม ACIP 2012 ถึงแนะนำให้ฉีด HB เข็มที่ 3 หลังอายุ 24 สัปดาห์ตอบ ACIP 2012 แนะนำให้ฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบ บี เข็มสุดท้ายหลังอายุ 24 สัปดาห์หรือ 6 เดือน เพราะ memory cell เจริญเต็มที่หลังจากอายุ 6 เดือนแล้ว ถ้าเราฉีดเร็วไป memory cell ยังเจริญไม่เต็มที่ภูมิคุ้มกันจะอยู่ไม่นาน นอกจากนี้ ACIP 2012 ยังแนะนำไว้ว่า เข็มหนึ่งและเข็มสองควรห่าง กันอย่างน้อย 4 สัปดาห์ ส่วนเข็มสองกับเข็มสามควรห่างกันอย่...
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012
สถานการณ์ในต่างประเทศ          ข้อมูลจากเว็บไซต์ขององค์การอนามัยโลก รายงาน ณ วันที่ 23, ๒๗ และ 28 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ พบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 จำนวน 2 ราย ในจำนวนนี้ เสียชีวิต 1 ราย โดยรายแรกเป็นผู้ป่วยชายชาวซาอุดิอาระเบียอายุ 60 ปี ป่วยด้วยอาการปอดอักเสบและไตวาย และเสียชีวิต ได้ส่งตัวอย่างเนื้อเยื่อปอดไปตรวจที่ประเทศเน...

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12]
ความรู้สำหรับแพทย์ (หมวดหมู่ย่อย)


ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซีน

องค์ความรู้ (Factsheet)

จุลสารสมาคม
[กลับไป]