ความรู้สำหรับแพทย์  หน้าที่ 6

โรคลิชมาเนียซิส (LEISHMANIASIS)
1. ลักษณะโรค : เป็นโรคติดเชื้อโปรโตซัว Leishmania spp.โดยมีริ้นฝอยทราย (Sandfl y) เป็นแมลงพาหะของโรค 2. ระบาดวิทยา : สถานการณ์ทั่วโลก : โรคลิชมาเนียพบในประเทศทั้งแถบเขตร้อนและใกล้เขตร้อน ซึ่งมีประเทศทางโลกเก่า (ทวีปยุโรป แอฟริกาตะวันออกกลาง คาบสมุทรอินดีย) และประเทศทางโลกใหม่(อเมริกากลางและอเมริกาใต้) อย่างน้อย 88 ประเทศ ส่วนใหญ่เป็นประเทศกำลังพัฒนา (75 ประเทศ) กับด้อยการพัฒนา(13 ประเ...
โรคแมวข่วน (CAT-SCRATCH DISEASE)
1. ลักษณะโรค : เป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียชนิดกึ่งเฉียบพลันสามารถหายได้เอง โรคแมวข่วน อาจเกิดความสับสนกับโรคอื่นๆ ที่เกิดอาการต่อมนํ้าเหลืองโตได้ เช่น โรคทูลารีเมีย,บรูเซลโลสิส, ทูเบอร์คูโลสิส, กาฬโรค, โรคพลาสเจอเรลโลซิส (Pasteurellosis) และโรคมะเร็งต่อมนํ้าเหลือง           มีสาเหตุจากการติดเชื้อ Bartonella henselae (ดังรูปที่ 29) มีลักษณะเป็น fa...
โรคไข้ลัสสา (LASSA FEVER)
1. ลักษณะโรค : เป็นไข้เฉียบพลันในช่วงระยะ 1 - 4 สัปดาห์ เกิดจากการติดเชื้อไวรัสลัสสา (Lassa virus) ซึ่งเป็น สายพันธุ์ arenavirus (ดังรูปที่ 31) รูปที่ 31 เชื้อไวรัสลัสสาใน Vero cell จากกล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอน (กำลังขยาย 121,000 เท่า) (Lassa virus, Electron micrograph of Lassa virus in the fi rst Vero cell) 2. ระบาดวิทยา : สถานการณ์ทั่วโลก : โรคไข้ลัสสาเป็นโรคในแถบแอฟริกาตะวันตก โรคนี...
โรคบรูเซลโลสิส (BRUCELLOSIS)
1.ลักษณะโรค : เป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียในอวัยวะต่างๆของร่างกาย (systemic) แบคทีเรีย โดยจะทำให้เกิดอาการเฉียบพลันหรือค่อยเป็นค่อยไปอย่างช้าๆเชื้อก่อโรค ปัจจุบันมี 6 species คือ - Brucella abortus (Biovar 1-6 และ 9) มักพบในโค กระบือ - Brucella melitensis (Biovar 1-3) พบในแพะ แกะ - Brucella suis (Biovar 1-5) พบในสุกร - Brucella canis พบในสุนัข - Brucella ceti พบในแมวนํ้า - Brucella pinneped...
โรคติดเชื้อไวรัสเอนเทอโร (ENTEROVIRUS DISEASES) : โรคมือเท้าปาก (HAND, FOOT AND MOUTH DISEASE : HFMD)
1. ลักษณะโรค : เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่เกิดเฉียบพลัน และสามารถหายได้เอง เกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งมีหลายสายพันธุ์เช่น ในกลุ่มไวรัสเอนเทอโรหรือไวรัสในลำไส้ มักเกิดในกลุ่มเด็กทารกและเด็กเล็กตามสถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียนอนุบาลฯ โดยมีปัจจัยหลักที่โน้มนำให้เกิดการระบาดมาจากความแออัด ระบบการถ่ายเทอากาศไม่ดี สุขอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขวิทยาส่วนบุคคลบกพร่อง เด็กอายุตํ่ากว่า 5 ปี มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อมา...
คุดทะราด (YAWS)
1. ลักษณะโรค : เป็นโรคเรื้อรังเป็นแล้วเป็นกลับซํ้าได้อีก เกิดจากเชื้อ Treponema (Treponematosis) ที่ไม่ใช่โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แพร่กระจายได้ง่ายด้วยการสัมผัส โดยระยะแรก และระยะที่สอง มีรอยโรคบนผิวหนังมักพบที่หน้าและขา ส่วนระยะที่สาม (tertiary) หรือระยะสุดท้าย ในระยะนี้จะไม่แพร่กระจายเชื้อ มีรอยโรคที่มีการถูกทำลายบนผิวหนัง 2. ระบาดวิทยา : สถานการณ์ทั่วโลก : ในปี พ.ศ. 2493 -2513 องค์การ...
สถานการณ์ข้อมูลด้านระบาดวิทยา โรคติดเชื้อโคโรน่าสายพันธุ์ 2012 ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2556
สถานการณ์ข้อมูลด้านระบาดวิทยา โรคติดเชื้อโคโรน่าสายพันธุ์ 2012 ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2556 มีดังนี้ 1. สถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 ตั้งแต่ เดือนเมษายน 2555 ถึง 10 มิถุนายน 2556 มีผู้ป่วย(ยืนยัน) 55 ราย ผู้ป่วยเข้าข่าย(probable) 14 ราย เสียชีวิต 31 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 56.36 กระจายใน 8 ประเทศ ดังนี้ 1.1 ประเทศซาอุดิอาระเบีย ผู้ป่วยยืนยัน 40 ราย ผู้ป่วยเข้าข่าย 1 ราย ...
สถานการณ์ผู้ป่วยไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2556
สถานการณ์ในต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555 –17 มิถุนายน พ.ศ. 2556 มีรายงานผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 จำนวน 64 ราย ผู้เสียชีวิต 38 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 59.4 ดังในตารางที่ 1 จากข้อมูลในขณะนี้พบว่า มีการแพร่เชื้อจากคนสู่คน โดยเฉพาะในโรงพยาบาลและในครอบครัว ซึ่งอาจเกิดจากการสัมผัสพื้นผิวของสิ่งของที่มีการปนเปื้อนเชื้อ หรืออาจเกิดจากการหายใจเอาละอ...
รายงานสถานการณ์ปัจจุบัน และความคืบหน้าผลการดำเนินงาน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 (MERS-CoV)
โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา-มาร์บูร์ก (EBOLA-MARBURG VIRAL DISEASES)
1. ลักษณะโรค : เป็นโรคติดเชื้อไวรัสชนิดเฉียบพลันรุนแรงที่มีอัตราป่วยตายสูง เกิดจากเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebolavirus)และเชื้อไวรัสมาร์บูร์ก (Marburgvirus) (ดังรูปที่ 20) รูปที่ 20 เชื้อไวรัสอีโบลา สายพันธุ์ย่อยซาร์อี ในปอดคน (Ebola virus, Zaire subtype, human lung) ภาพตัดขวาง และตัดตามยาวแสดง fi lamentous necleocapsid, viral envelop และ surface projection (กำลังขยาย 17,000 เท่า) (longitudinal ...

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12]
ความรู้สำหรับแพทย์ (หมวดหมู่ย่อย)


ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซีน

องค์ความรู้ (Factsheet)

จุลสารสมาคม
[กลับไป]